Barcelona ver otrosmercadillosen Barcelona
NOTA 0

Mercadillo de Can Trias

Días Sábado
Tipo de mercadillo Mercadillo Generalista
Localidad Viladecavalls
Ubicación Pol. Ind. Can Trias
Número de puestos 150

¿Qué opinión te merece este mercadillo?

Todavía no hay opiniones sobre éste mercadillo

Información del organizador

Empresa / Organismo Ayuntamiento de Viladecavalls
Teléfono 937887141
Email ajuntament@viladecavalls.cat
Página web http://www.viladecavalls.cat/

Condiciones y requisitos para vender

Tan sols podran prendre part en el Mercat Setmanal com a venedors, aquelles persones que disposin de la necessària i preceptiva llicència municipal a l’efecte i acompleixin els següents requisits:

a) Estar donat d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques.

b) Estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent del seu pagament.

c) Complir amb els requisits establerts per les reglamentacions especíiques a aplicar als productes que es disposin per a la venda.

d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents, que han de romandre de forma visible al lloc de venda o parada on es dugui a terme l’activitat comercial.

e) Satisfer els tributs establerts a les Ordenances Fiscals municipals per a l’exercici de l’activitat comercial.

f) En el cas dels estrangers, hauran d’acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i treball per compte propi, així com el compliment d’allò que els hi sigui d’aplicació segons la normativa vigent.

Els interessats per obtenir la llicència municipal per a l’ocupació d’un lloc de venda/parada del Mercat Setmanal, ho hauran de sol·licitar mitjançant instància adreçada al Sr. Alcalde, en la que es farà constar:

- els metres lineals d’ocupació que es sol·liciten.

- tipus d’article de venda.

A l’esmentada instància s’haurà d’acompanyar:

a) Fotocòpia del Document Nacional d’identitat.

b) Certiicat acreditatiu d’estar al corrent de tots aquells tributs municipals relacionats amb l’activitat.

c) Fotocòpia del document acreditatiu de l’alta en l’impost d’activitats econòmiques.

d) Dos fotograies tipus carnet del sol·licitant.

e) Rebut d’autònoms o del règim de la Seguretat Social corresponent a l’any en curs.

f) Pòlissa acreditativa de la cobertura de la responsabilitat civil del venedor i rebut del pagament que correspongui.Información extraída de la “Ordenança Municipal reguladora del mercat setmanal de Viladecavalls”. Para más información contactar con el Ayuntamiento.

 

Documentos de interés

Informar de error / Ampliar información
Esta web usa cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK